KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM SOCHACZEW - BORYSZEW
ZAPRASZAMY na warsztaty małżeńskie, które odbędą się w niedzielę 01.03.2020 r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 15.00. Kontakt: 793 719 425
ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych na spotkania Odnowy w Duchu Świętym, które odbywają się w każdy czwartek w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. Kontakt: 793 719 425
- ZAPRASZAMY na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie. Msza odbędzie się w niedziele 08 marca 2020r. w parafialnym Kościele MBNP w Boryszewie o godz. 18.00. -ZAPRASZAMY-

ks. dr Przemysław Sawa

ZAGROŻENIA DUCHOWE.
PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WALKI DUCHOWEJ.
PRZYGOTOWANIE DO MODLITWY O UWOLNIENIE?

Jezus Chrystus przez swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę – dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz 5,1-2). Jednak grzechy, nałogi i rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływ duchów złych (szatana i demonów). Praktyki bałwochwalcze, rozpowszechniona filozofia New Age z okultyzmem i spirytyzmem są coraz bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistości. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń. Pomocą może być niniejsza ulotka. Zanim przystąpisz do analizy swojego życia (rachunek sumienia) Pamiętaj: JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KTÓRY POKONAŁ ZŁO. JEŚLI JESTEŚ WE WSPÓLNOCIE Z NIM, ZWYCIĘŻASZ.

A. WPROWADZENIE BIBLIJNE

Słowo Boże wyraźnie mówi o istnieniu demonów.
Stary Testament ukazuje różne zadania duchów złych: anioł niszczyciel (Rdz 19,13; 2 Sm 24,16; 2 Krn 322, 21), budzący niezgodę(Sdz 9, 23), gniew (1 Sm 16, 14; 18, 10; 19, 9), duch kłamstwa i zwodzenia (1 Krl 22, 19-23). Występują też różne określenia lub imiona niektórych demonów: Lewiatan (Iz 27, 1; Ps 74, 14), Azazel (Kpł 16, 8), Asmodeusz (Tb 3, 8), szatan, diabeł (np. Za 3, 1-5; Hi 1,6-12; 2, 1-7; 1 Krn 21, 1), elohim – odniesiony do wróżki w znaczeniu istoty nadludzkiej (1 Sm 28, 13), szedim, którym składano ofiary(Pwt 32, 17; Ps 106, 36), lilit (Iz 34, 14), serim - „kosmate” demony w postaci kozła1. Wg Nowego Testamentu złe duchy są duchami, pierwotnie żyjącymi z Bogiem (Ef 6, 12; Jud 6), są zorganizowane (Mt 12, 24), posiadają nadprzyrodzoną moc (Ap 16,14), mają wiedzę o Jezusie Chrystusie (Mt 8, 29; Mk 1, 23-24), mogą być przyczyną choroby (Mt 9, 32-33), mogą opętać zwierzęta i ludzi (Mk 5,13; Łk 8, 2), drżą przed Bogiem (Jk 2, 19), fałszywie nauczają i zwodzą (1 Tm 4, 1), zostaną osądzone przez Boga (2 P 2, 4)2. Chrystus pokonał diabła (J 12, 31; 16, 11; 1 J 2, 14). Szatan nie może dotknąć wierzącego w Jezusa (1 J 5, 18), szkodzi jednak popełniającemu grzech (J 8, 34, 44). Inne referencje biblijne odnośnie do rzeczywistości duchów złych; 1 Kor 5, 5; 1 Kor 7, 5; 1 Kor 10, 20-21;2 Kor 2, 11; 2 Kor 4, 4; 2 Kor 6, 15; 2 Kor 11, 14; 2 Kor 12, 7; Ef 4, 27; Ef 6, 11.16; 2 Tes 3, 3.5; 1 Tm 3, 6-7; 1 Tm 4, 1; 2 Tm 2, 26; Hbr2, 14; 2 P 2, 4; Ap 2, 10.13.24; Ap 9, 3-11; Ap 12, 3-4.13.17; Ap 13, 1.11; Ap 16, 13-143.
B. WPROWADZENIE DOKTRYNALNE

Wybrane świadectwa nauki chrześcijańskiej, katolickiej zawarte w dokumentach Magisterium Kościoła: Indiculus o łasce Bożej (ok. 440 r.): „Nawet ten, kto łaską chrztu został odnowiony, nie jest w stanie wyzwolić się od sideł szatańskich i zwyciężyć pożądliwości cielesnej inaczej, jak przez to, że otrzymuje od Boga – z Jego ustawicznej pomocy – wytrwanie wdobrym życiu”4 List Leona Wielkiego Uuam laudabiliter do biskupa Turribiusa z Astorgii (447r.): „... i diabeł byłby dobry, jeśli by nie trwało to, co uczynił. Ale ponieważ źle wykorzystał swoją naturalną doskonałość (…), lecz odpadł od najwyższego dobra, z którym powinien być zjednoczony”5 Edykt cesarz Justyniana do patriarchy Konstantynopola, Menasa, ogłoszony na synodzie w Konstantynopolu (543r.): „Jeśli ktoś mówi lub utrzymuje, że Chrystus pan w przyszłym czasie świata zostanie ukrzyżowany także za demonów, ten niech będzie obłożony anatemą”; „Jeżeli ktoś mówi albo utrzymuje, że kara demonów i ludzi bezbożnych jest czasowa i po pewnym określonym czasie będzie miała koniec, względnie będzie dane odnowienie demonów albo ludzi bezbożnych, ten niech będzie obłożony anatemą”6
I synod w Bradze (574r.): „Jeżeli ktoś mówi, że diabeł nie był przedtem dobrym aniołem stworzonym przez Boga i że jego natura nie była dziełem Bożym, lecz mówi, że wyłonił się on z chaosu i ciemności i że nie miał żadnego swojego stwórcy, lecz że jest samym początkiem i substancją zła (…), niech będzie obłożony anatemą”7 Sobór Laterański IV (1215r.): „Diabeł bowiem inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami siebie uczynili złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła”8 Sobór Florencki, Dekret dla jakobitów (1442r.): „...Sobór potępia niedorzeczność manichejczyków, którzy przyjęli dwa pierwiastki, jedne dla rzeczy widzialnych, a drugi dla niewidzialnych; którzy twierdzili także, iż inny jest Bóg Nowego Przymierza, a inny Starego”9
Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym (1546r.): „...starodawny wąż, odwieczny wróg rodzaju ludzkiego...”10 Sobór Watykański II (1962-1965r.): 18 wzmianek nt. szatana i demonów, np. „Całej historii ludzkości towarzyszy ostra walka przeciwko mocom ciemności” (KDK 37b); „...człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za podszeptem Złego nadużył swej wolności, powstając przeciwko Bogu” (KDK 13a); inne referencje: KDK 2b, KDK 16, KDK 22, DM 3, DM 14b, KK 5a, KK 48d, DWR 11b11Nauczanie Pawła VI: w r. 1972 mówił o szatańskich działaniach, by zniszczyć owoce Soboru Watykańskiego II; na audiencji generalnej15 XI 1975 r. papież powiedział: „Zło nie jest już tylko jakimś brakiem, lecz żywą istotą duchową, przewrotną i powodującą przewrotność”; audiencja z 21 II 1977 r.: duch nieczysty jako „książę tego świata”12 Katechizm Kościoła Katolickiego: upadek aniołów (KKK 391-396)

Zestaw pytań przygotowujących do takiej modlitwy

1. Miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwania w grzechu?
2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?
3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?
4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem?
5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?
6. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? {tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła}
7. Czy tkwisz w jakimś nałogu? {komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego}
8. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy
osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchów
lub innymi podejrzanymi praktykami? {pewne skutki
grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem
jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa}
9. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?
10. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?
11. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli?
12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia?
13. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?
14. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która Cię przeraziła?
15. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? {znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum, i księży (chodzi oczywiście nie o jakąś niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka)}
16. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia (np. o śmierci)?
17. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? {może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu; może to również być związane z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby}
18. Czy wierzysz w przesądy?
19. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?
20. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?
21. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? {Tarot oraz karty anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne}
22. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?
23. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System? {w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość}
24. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki? Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę? {praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny)}
25.Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? {np. wiara w moc kryształów (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło); rożne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu}
26.Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadania przyszłości?
27.Czy podpisałeś jakiś pakt krwi?
28.Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów? Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.?
{prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy: wróżenie z kart
(karomancja);wróżenie z ręki (chiromancja); numerologia; odwoływanie się do rożnych wyroczni, np. Księga Przemian/Ching: czytanie senników}
29.Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? {jest to związane z ezoteryką: ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości}
30.Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?
31.Czy korzystałeś z radiestezji (różdżkarstwo, wahadlarstwo) (jest to jasnowidztwo)

C. WPROWADZENIE TEOLOGICZNO-DUCHOWE

1. Stopnie oddziaływania złego ducha
Pokusa - Dręczenie- Opresja – demony tworzą klimat ciężkości, trzymają na uwięzi, przeszkadzają w modlitwie, tępią wolę, gaszą entuzjazm, wywoływanie wzburzeń w relacjach między ludźmi (!Jeśli osoba w dobrym środowisku wystarczy w takim przypadku modlitwa o uwolnienie!) Nękanie wewnętrzne – związane z próbami wejścia szatana w jakieś zranienia psychiczne, pęknięcia; oddziaływanie na pamięć, wyobraźnię uczuciowość; w tej rzeczywistości można wyróżnić etapy: zranienie → związanie (opór natury duchowej; związanie jakiejś sfery życia; przymus wewnętrzny; dynamizm rozwojowy związania) → nękanie diabelskie
(demony zamieszkują w człowieku); być może wystarczy modlitwa o uwolnienie; Opętanie diabelskie – może być częściowe (obsesja) lub całkowite (szatan oddziałuje w całym ciele człowieka bez opętania ducha); związanie z wyraźnym aktem skierowanym do szatana (modlitwa do demonów, zawarcie paktu z diabłem)13
2. Przykładowe objawy związania demonicznego:
zmiany osobowe, np. sposobu mówienia, zachowania się zmiany fizyczne, np. nadzwyczajna siła, konwulsje, drgawki, paraliże, zaniki świadomości, zmieniony głos, zmiany umysłowe, np. zdolności parapsychologiczne, zmiany duchowe, np. trudności w modlitwie, w przyjmowaniu sakramentów, agresja wobec tego, co sakralne (kościół, różaniec, krzyż, medalik, szkaplerz, stuła, woda święcona, osoba kapłana)

D. WYBRANE PRZESTRZENIE ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH 

32.Czy korzystałeś z filtrów magicznych ( rożne mieszaniny, które mają pomoc w rozwiązaniu problemów)
33.Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramów? Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem, telepatią?
34. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?
35. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie?
(także dla zabawy)
36.Czy w jakiś sposob przywoływałeś szatana, złe duchy, duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze{przeważnie skutkuje to
związaniem demonicznym}
37.Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach { np. uczestnictwo w spotkaniach
wyznawców Harry Kriszny; {spożywanie czegokolwiek na
spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej ofiarowany demonom}
38.Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź
w jakiejś podobnej praktyce? {uczestnictwo w czarnej mszy
satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do
swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i
stanowi realne zagrożenie dla człowieka; skutkuje poważnym
zniewoleniem czy opętaniem}
39.Czy nosiłeś/aś/ jakieś symbole satanistyczne, symbole
śmierci czy obcych kultów? {noszenie symboli satanistycznych
(pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, czy krzyż
Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i
inne symbole predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)}
40.Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? {czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey’a lub innych książek tego typu, Kabały Aleistera Crowley’a zwaną „Liber 777”, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a, podpisanie paktu, cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej, utożsamianie się z diabłem, wczuwanie się w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzyża, przebywanie w miejscach, w których był lub jest uprawiany kult satanistyczny}
41. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona
jakichś bóstw, demonów? {np. Makumba (bóstwo afrykańskie)}
42.Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”?
43.Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk
okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz działań)?
{np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie
symbolikę okultystyczno - satanistyczną, nie można więc
wiele mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika
nie jest wieloznaczna: P. Coehlo, „Pielgrzym”}
44.Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy
tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi,
ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z
tego zakresu?
45. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? {pedagogika Rudolfa Steinera – czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie}
46.Miałeś do czynienia z hipnozą (ma ona podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywołaniem duchow?
47.Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? {metoda związana z New Age: terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym}
48.Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, ktore są zaproszeniem dla szatana? {np. figurki diabła, obcych bogow, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol szatana – Belzebuba („władcy much”), Ozyrys, figurki indyjskich bostw, afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, piramida Horusa, mandale, przedmioty od spirytystow, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (są przeznaczone dla konkretnych bóstw), inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepów indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng –Shui mają ukierunkowywać przepływ energii) i porcelana chińska (często są zdobione chińskimi tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, należące do Feng -shui charakterystyczne zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików tzw. łapacz snów, dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła)}
49.Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety,
pierścień Atlanty, wisiorki z wężem, podkowy, słoniki „na
szczęście”? {wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują}
50. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? {np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween}
51.Czy masz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co przedstawiają?
{bardzo często przedstawiają jakieś elementy symboliki satanistycznej}
52.Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz?
Jakie treści przekazują? {w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.}
53.Jakie filmy oglądasz? {magię, ezoteryzm i neopogaństwo
promują m.in. horrory, seriale „Czarownice”, „Buffy”, „Nikita”,
„Z Archiwum X”, wiele japońskich filmów animowanych
(nie są tworzone dla dzieci) m.in. „Pokemony”, „Sailor Moon”,
„Była sobie Pollon”, filmy okultystyczne i satanistyczne „Bliskie
spotkania trzeciego stopnia”, „E.T.”, „Odmienne stany świadomości”, „Odyseja kosmiczna 2000”, „Powrót Jedi”, „Gwiezdne wojny”, „Ciemny kryształ”, „Indiana Jones i świątynia potępienia”, „Wojownicze Żółwie Ninja”, „Niekończąca się historia”, „Imperium Kontratakuje”, „Kto wrobił królika Rogera”, „Frankenstein”, „Mission Impossible” (film finansowany przez scjentologów)}
54. Jakich gier używałeś? {gry komputerowe stanowią pomost
pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują
określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie, komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża
część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło,
np. „Wiedźmin”, coraz więcej gier zawiera treści bluźnierczemocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might & Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sw...